Paremk

Paremk

JAV Lietuvių Bendruomenė yra pelno nesiekianti 501(c)(3) organizacija. Bendruomenės veiklą remiančios Jūsų aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių įstatymo numatytose ribose. Išsamiau Jums patars Jūsų mokesčių specialistas.
Paaukoti galite čekiu arba per Paypal sistemą.

Paaukoti galite per Paypal sistemą:

Čekius prašome siųsti Krašto valdybos iždininkei:
Lithuanian American Community, Inc.
Attention: Estera Sunelaite
Executive Committee Treasurer
P.O. Box 95
South Boston, MA 02127

Esame dėkingi!