Apie mus

Apie mus

Apžvalga

JAV Lietuvių Bendruomenę sudaro Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantys lietuviai, mišrių šeimų ne lietuvių kilmės sutuoktiniai ir tokių šeimų palikuonys. JAV LB vykdo Lietuvių Chartą ir telkia JAV gyvenančius lietuvius. Nuo 1951 metų JAV Lietuvių Bendruomenė stengiasi išsaugoti Lietuvos kultūrinį identitetą ateities kartoms. JAV LB priklauso  Pasaulio Lietuvių Bendruomenei (PLB) , kuri jungia lietuvius, gyvenančius 42-jose užsienio šalyse, į vieną bendruomeninę šeimą. Organizacinį branduolį  sudaro 52 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Washington’e. Apylinkių skaičius, tikimės, augs. JAV LB yra Illinois valstijoje inkorporuota pelno nesiekianti korporacija ir tvarkosi pagal Illinois valstijos įstatymus.


JAV LB:

 • yra lojali gyvenamajam kraštui ir prisideda prie JAV gyvenimo kultūrinėmis
  ir tautinėmis savybėmis;
 • bendrauja su lietuvių ir Lietuvos valstybės institucijomis, įstaigomis ir
  organizacijomis;
 • rūpinasi lietuvių kultūros ir informacijos apie Lietuvą telkimu;
 • organizuoja auklėjimo, kultūrines, religines, visuomenines ir socialines
  institucijas;
 • bendradarbiauja su lietuvių institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis ir
  jas remia;
 • palaiko ryšius su lietuviais už JAV ribų;
 • rūpinasi lietuvių kultūros ir Lietuvos reikalų informacija bei atstovavimu;
 • rūpinasi žmogaus prigimtinių ir pilietinių teisių apsauga.

RĖmėjai

Paremkite

JAV Lietuvių Bendruomenė yra pelno nesiekianti 501(c)(3) organizacija, ji išsilaiko iš solidarumo mokesčio, fondų skiriamos paramos ir aukų. Esame nuoširdžiai dėkingi visiems mūsų rėmėjams. Bendruomenės veiklą remiančios Jūsų aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių įstatymo numatytose ribose. Išsamiau Jums patars Jūsų mokesčių specialistas. Paaukoti galite čekiu arba per Paypal sistemą.

Paaukoti galite per Paypal sistemą:

Čekius prašome siųsti Krašto valdybos iždininkei:

Lithuanian American Community, Inc.
Attention: Estera Sunelaite
Executive Committee Treasurer
P.O. Box 95
South Boston, MA 02127

Esame dėkingi!