Organizacijos struktūra

Organizacijos
struktūra

KAS SUDARO JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ?​

Lietuvių Bendruomenė jau daugiau kaip 60 metų jungia lietuvius ir jų šeimas, gyvenančias Jungtinėse Amerikos Valstijose. Bendruomenė turi gerai organizuotą struktūrą ir su jos kūrybingais vadovais yra pajėgi steigti bei remti lituanistines mokyklas, organizuoti teatro festivalius, dainų ir šokių šventes, sporto varžybas, mokslo simpoziumus ir puoselėti lietuvišką veiklą JAV. Lietuvių Bendruomenės tvirtos šaknys ir gilios tradicijos vienija lietuvius ir skatina juos saugoti bei puoselėti paveldėtas tautines vertybes. Visi, įsijungę į organizacijos veiklą ir apsiėmę eiti kokias nors pareigas, dirba savanoriškais pagrindais

Kaip JAV LB yra suskirstyta?

JAV gyvenantys lietuviai pagal gyvenamą vietą suskirstyti į dešimt apygardų – tai rajonai, apimantys vieną ar kelias JAV valstijas, kurių teritorijose veikia lietuvių apylinkės. Šiuo metu visose apygardose veikia 52 apylinkės, kuriose puoselėjama lietuviška veikla.

Kas vadovauja JAV Lietuvių Bendruomenei?

LB Taryba yra vyriausias Lietuvių Bendruomenės organas. Įprastai Tarybą sudaro 70 narių: 60 rinktų apygardų atstovų ir 10 apygardų pirmininkų.

Kokia yra Krašto valdybos veiklos paskirtis?

Nustatytą veiklą vysto Taryboje išrinktas Krašto valdybos pirmininkas/ė ir jo/jos pakviesta valdyba, patvirtinta Tarybos narių. Krašto valdyba, vyriausias vykdomasis padalinys, atstovauja JAV Lietuvių Bendruomenei, vykdo LB įstatuose numatytus uždavinius ir LB Tarybos nutarimus. Krašto valdybos pakviesti asmenys darbuojasi šiose srityse: archyvų, finansų, informacijos, jaunimo, organizacinų reikalų, sporto, ekonomikos, kultūros, švietimo, mokslo, religinių, socialinių ir visuomeninių reikalų. Svarbu pabrėžti, kad Krašto valdybos Švietimo taryba globoja visas JAV lituanistines mokyklas, parūpina dėstymo medžiagą ir visokeriopai remia jas. Kultūros taryba siūlo meno ansamblių pasirodymus apylinkėms, rūpinasi archyvais, skelbia konkursus. Krašto valdyba organizuoja tautinių šokių bei dainų šventes, kviesdama daugiau talkininkų. Krašto valdybos pastangomis sėkmingai vystoma Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programa. Krašto valdyba rūpinasi LB apylinkių steigimu visose JAV lietuvių gyvenamose vietovėse, skatina ir derina apygardų ir apylinkių veiklą, šaukia jų pirmininkų ar įgaliotinių suvažiavimus. KV palaiko ryšius su kitų tautybių organizacijomis ir JAV įstaigomis bei pareigūnais; bendradarbiauja ir palaiko nuolatinius ryšius su JAV LB Tarybos prezidiumu; Tarybai paruošia veiklos ir finansinę ataskaitą; bendradarbiauja su Pasaulio Lietuvių Bendruomene. JAV LB Krašto valdybos veiklos apimtis yra plati, todėl labai svarbu turėti savanorius, kurie yra energingi ir pareigingi valdybos nariai, gebantys kūrybingai bei atsakingai atlikti savo pareigas.

Kas kam pavaldus?

Lietuvių Bendruomenės vartojami terminai yra apylinkė, apygarda, taryba, krašto valdyba, kontrolės komisija, konfliktų sprendimo komisija. Pateikta oficiali LB organizacinė schema padeda suprasti, kas kam yra pavaldus. Nors visi JAV LB vienetai dirba vadovaudamiesi JAV LB įstatais, pagrįstais teisingumo ir draugiško bendradarbiavimo principais, tačiau sklandžiam darbui yra svarbu žinoti, kas kam yra atsakingas. Pateikiama schema paaiškina JAV LB vienetų atsakingumą.

Taryba

Taryba kasmet nustato metams veiklos gaires. Ji renkama trejiems metams; dabartinė Taryba atsakinga už JAV LB veiklą 2021–2024 metais. Tarybą sudaro 60 rinktų atstovų ir, ex officio, 10 apygardų pirmininkų. 

Atstovus į tarybą renka vyresni negu 18 m. lietuviai, lietuvių kilmės amerikiečiai ir net jų ne lietuviai sutuoktiniai. Kasmetinės Tarybos sesijos vyksta vis kitoje vietoje. 2023 m. Tarybos suvažiavimas vyko Danver, Colorado. 2024 m. Tarybos suvažiavimas vyks Dalas, Texas. 

XXIII Tarybos sesijos dalyviai ir svečiai. 2021 m. Čikaga

Tarybos sesija

Artėjantis JAV LB Tarybos suvažiavimas
2024 m. spalio mėn. – Dalas, TX

Krašto valdyba

Krašto valdybos nariai su Tarybos sesijos svečiais

JAV LB Krašto valdyba yra vyriausias JAV LB vykdomasis organas.

Krašto valdybą sudaro JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, jo pasirinkti bei pakviesti Krašto valdybos nariai ir JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas arba jo atstovas. Visus pakviestus narius ar atstovus tvirtina JAV LB Taryba.

Krašto valdyba yra atsakinga JAV LB Tarybai už savo veiklą, atskaitomybę ir planų bei Tarybos nutarimų vykdymą.

Konfliktų sprendimo komisija

JAV LB įstatams bei taisyklėms aiškinti, lietuvių bendruomenės veikloje iškylantiems nesusipratimams, rinkimų skundams ar kitiems įstatuose ir taisyklėse numatytiems klausimams spręsti yra JAV LB Konfliktų sprendimo komisija. Ją sudaro septyni nariai. Konfliktų sprendimo komisija, gavusi skundą, jo nuorašą siunčia priešingai šaliai, kuri per 21 dieną privalo Komisijos pirmininkui raštu pateikti savo atsakymą ir paaiškinimus bei galimų liudininkų sąrašą. Komisija turi teisę iš šalių ir JAV LB institucijų prašyti įrodymams reikalingų nutarimų, protokolų, paaiškinimų ir kitokių raštiškų duomenų. Gali taip pat išklausyti šalių pareiškimus ir jų liudininkų parodymus.
Konfliktų sprendimo komisijos sprendimai priimami narių paprasta balsų dauguma. Konfliktų sprendimo komisijos narys, spręsdamas konfliktus, vadovaujasi JAV LB įstatais ir taisyklėmis, bendruomeninio gyvenimo papročiais, savo sąžine ir lietuvybės interesais. Konfliktų sprendimo komisijos pasitarimas daryti sprendimą nėra viešas ir neskelbiamas. Konfliktų sprendimo komisijos sprendimus vykdo JAV LB Tarybos prezidiumas.

Skundai dėl JAV LB Tarybos rinkimų

Ryšium su kandidatų teisėtumu, dėl prasižengimų Tarybos rinkimų taisyklėms, rinkimų eigos neteisėtumo ar dėl balsavimo duomenų netikslumo skundėjo pasirašyti skundai raštu įteikiami apygardos valdybai per penkias dienas nuo paskutinės rinkimų dienos. Apygardos valdyba, pareiškusi savo nuomenę,
persiunčia skundą JAV LB Krašto rinkimų komisijai ne vėliau kaip per penkias dienas.

JAV LB Krašto rinkimų komisija skundus išsprendžia per dvi savaites nuo jų gavimo iš apygardos valdybos ir apie tai informuoja skundo autorius ir apygardą. Skundo autorius JAV LB Krašto rinkimų komisijos sprendimą gali apeliuoti JAV LB ne vėliau kaip penkias dienas nuo sprendimo gavimo. Konfliktų sprendimo komisijos sprendimas yra galutinis. Visi kiti skundai, susiję su kandidatų teisėtumu, turi būti įteikti Konfliktų sprendimo komisijai ne vėliau kaip per penkias dienas paskelbus kandidatų į Tarybą sąrašus.

Apygardos ir apylinkės

Bendriems uždaviniams atlikti ir JAV LB apylinkių bendrai veiklai derinti ir reikalams tvarkyti veikia JAV LB apygardos. Apygardas steigia ir uždaro JAV LB Taryba, JAV LB Krašto valdybai rekomenduojant. Uždarius apygardą jos turtą ir lėšas perima Krašto valdyba. Apygardos suvažiavimas yra vyriausiasis apygardos organas. Suvažiavimas sprendžia JAV LB apygardos reikalus ir trejiems metams renka apygardos valdybą ir kontrolės komisiją. Apygardos suvažiavimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus šaukia apygardos valdyba.

Kiekvienoje vietovėje, kur yra lietuvių, sudaroma JAV LB apylinkė. JAV LB apylinkes steigia, ribas nustato ir, apylinkei nustojus veikti, jas uždaro JAV LB Krašto valdyba. Apylinkės vyriausiasis organas yra apylinkės susirinkimas.