Kviečiame prisijungti

Kviečiame
prisijungti

Paremk

JAV Lietuvių Bendruomenė yra pelno nesiekianti 501(c)(3) organizacija. Bendruomenės veiklą remiančios jūsų aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių įstatymo numatytose ribose. Išsamiau jums patars jūsų mokesčių specialistas.
Paaukoti galite čekiu arba per Paypal sistemą.

Paaukoti galite per Paypal sistemą:

Čekius prašome siųsti Krašto valdybos iždininkei:
Lithuanian American Community, Inc.
Attention: Estera Sunelaite
Executive Committee Treasurer
P.O. Box 95
South Boston, MA 02127

Esame dėkingi!

Savanoriauk

Svarbu kiekvienam lietuviui aktyviai dalyvauti JAV Lietuvių Bendruomenėje, nes tik tokioje plačioje, tas pačias vertybes puoselėjančioje lietuviškoje šeimoje sudarytos palankios sąlygos išsaugoti savo tautinį lobį ir praturtinti savo bei savo apylinkės gyvenimą. Ypač laukiamas jaunų žmonių įsijungimas, nes jų energija ir vyresniųjų išmėginta patirtis padės Lietuvių Bendruomenei išlikti ir toliau burti lietuvį prie lietuvio, kad taptume stipria ir vieninga jėga. Kartu įgyvendinkime šūkį ,,Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!”
Lietuvių Bendruomenės tvirtos šaknys ir gilios tradicijos vienija lietuvius ir skatina juos saugoti bei puoselėti paveldėtas tautines vertybes. Visi, įsijungę į organizacijos veiklą ir apsiėmę eiti kokias nors pareigas, dirba savanoriškais pagrindais. JAV LB veiklos apimtis yra plati, todėl labai svarbu turėti savanorius, kurie yra energingi ir pareigingi, gebantys kūrybingai bei atsakingai atlikti prisiimtus darbus. Kviečiame įsitraukti į mūsų organizacijos veiklą visus, kuriems yra svarbu pabendrauti su savais, savanorišku darbu prisidėti prie šios didžiausios išeivijoje veikiančios organizacijos stiprinimo.
Dėl savanoriavimo kviečiame susisiekti su artimiausia apylinke, lituanistine mokykla ar Krašto valdybos nariais.

Jaunimo reikalai

Krašto valdybos vicepirmininkė jaunimo reikalams

Marija Čyvaitė

jaunimas@javlb.org