Tarybos sesija

Čikagos lietuvių bendruomenė sveikina JAV LB XXIII-osios Tarybos narius ir džiaugiasi, galėdama jus pakviesti į pirmąją XXIII-os tarybos sesiją, kuri vyks rugsėjo 10-12 dienomis 2021 Čikagoje, Il.

XXII Tarybos sesija 2019-10-12

JAV LB Tarybos paskirtis ir nario pareigos

 

(Autorius: Arvydas Urbonavičius)

Lietuvių Bendruomenės Taryba yra vyriausias LB padalinys, kuris nustato LB veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybą sudaro 60 rinktų asmenų ir 10 apygardų pirmininkų. Tarybai vadovauja išrinktas prezidiumas.

 

1. Naujai išrinkto JAV LB Tarybos nario įgaliojimai prasideda Tarybos rinkiminių metų pirmoje Tarybos sesijoje, paprastai tų metų rudenį, ir tęsiasi tris metus iki vėl rinksis naujai išrintoji Taryba. (Kiekvienos Tarybos pirmoji sesija, pagal įstatus, renkasi ne vėliau kaip spalio 1 d.)

 

2. Tarybos nariai yra įpareigoti dalyvauti visuose Tarybos sesijos posėdžiuose ir aktyviai dalyvauti visuose balsavimuose. Nedalyvavęs sesijoje ir savo nedalyvavimo nepateisines Tarybos prezidiumui raštu per 30 dienų prieš arba po sesijos, narys laikomas iš JAV LB Tarybos pasitraukusiu.

 

3. Tarybos narys turi pasirinkti vieną iš devynių Taryboje veikiančių komisijų: Finansų, Įstatų, Jaunimo, Kultūros, Organizacinių reikalų, Religinių reikalų, Socialinių reikalų, Švietimo ir Visuomeninių reikalų. Pasirinkęs komisiją pagal savo patirti bei sugebėjimus, Tarybos narys privalo dalyvauti komisijos posėdžiuose, svarstyti ir redaguoti nutarimus kurie gale sesijos yra pristatomi Tarybos tvirtinimui. Tarybos patvirtinti nutarimai yra pateikiami Krašto Valdybai jų vykdymui. Nutarimus siūlant Tarybos nariai turi būti gerai susipažinę su Krašto valdybos veikla pasirinktoje srityje ir siūlyti tokius nutarimus, kurie yra įgyvendinami ir kurie patobulintų Krašto valdybos veiklą. Nutarimų redagavimas prasideda prieš sesiją komisijos pirmininko šaukiamų pasitarimų telekonferenciniu būdu.

4. Viena iš svarbiausių Tarybos nario pareigų yra metų bėgyje dalyvauti visose rengiamose telekonferencijose, susirašinėjimuose ir balsavimuose, nes jų metu yra svarstomi bei sprendžiami Lietuvių Bendruomenei svarbūs klausimai.

 

5. Tarybos nario pareigos neapsiriboja tik dalyvavimu sesijoje. Jis taip pat turi būti aktyvus savo apylinkės narys, dalyvauti visuose apylinkės valdybos posėdžiuose ir bendruose susirinkimuose, daryti pranešimus susijusiais su JAV LB Tarybos veikla, bei aktyviai prisidėti prie apylinkės rengiamų projektų. Pagal galimybes dalyvauti ir savo apygardos veikloje.

 

6. Kiekvienas asmuo apsisprendęs tapti Tarybos nariu turi suprasti, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso bendras galutinis JAV LB Tarybos darbo rezultatas.

 

7. Tarybos nariai privalo perskaityti visus laiškus, raštus, pranešimus, ataskaitas gautas iš Tarybos prezidiumo bei Krašto Valdybos narių. Tarybos nariai atvyksta į Tarybos sesijas pasiruošę rimtam darbui.

 

8. Tarybos nariai yra patys atsakingi už susidariusias išlaidas Tarybos veikloje.

SESIJOS VIETA: “THE
HAYATT LODGE”, 2815 JORIE BOULEVARD, OAK BROOK, IL 60523

SESIJOS TRUKMĖ:
Sesija prasidės apie 10 val. ryto penktadienį (rugsėjo 10 d.) ir baigsis apie
16 val. popiet
sekmadienį (rugsėjo 12 d.)

 

KAMBARIO KAINA:
$115 (plius mokes
čiai) už 2 lovų „double queen“ kambarį. 

TARYBOS NARIŲ REGISTRACIJOS KAINA:

Iki rugpjučio 10 d. – $275

Iki rugsėjo 10 d.   –  $285

SVEČIŲ REGISTRACIJA:

 $250

REGISTRACIJOS APMOKĖJIMAS:

Registracijos mokestį sumokėti galima šiais būdais:

1. Sumokėdami kortele, spausite nuorodą žemiau 

(būtinai nurodykite žmogaus, už kurį mokate, vardą pavardę)

 2. ČEKIU: čekį prašome išrašyti: 

“LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY CHICAGO CHAPTER” vardu ir siųsti adresu: Nijolė Adler, 3143 S Halsted St., Chicago, IL60608

(būtinai nurodykite žmogaus, už kurį mokate, vardą pavardę)

Nario registracijos apmokėjimas kortele

Svečio registracijos apmokėjimas kortele

Registracija