Tarybos sesija

Čikagos lietuvių bendruomenė sveikina JAV LB XXIII-osios Tarybos narius ir džiaugiasi, galėdama jus pakviesti į pirmąją XXIII-os tarybos sesiją, kuri vyks rugsėjo 10-12 dienomis 2021 Pasaulio Lietuvių Centre Čikagoje, Il.

XXII Tarybos sesija 2019-10-12

JAV LB Tarybos paskirtis ir nario pareigos

 

(Autorius: Arvydas Urbonavičius)

Lietuvių Bendruomenės Taryba yra vyriausias LB padalinys, kuris nustato LB veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybą sudaro 60 rinktų asmenų ir 10 apygardų pirmininkų. Tarybai vadovauja išrinktas prezidiumas.

 

1. Naujai išrinkto JAV LB Tarybos nario įgaliojimai prasideda Tarybos rinkiminių metų pirmoje Tarybos sesijoje, paprastai tų metų rudenį, ir tęsiasi tris metus iki vėl rinksis naujai išrintoji Taryba. (Kiekvienos Tarybos pirmoji sesija, pagal įstatus, renkasi ne vėliau kaip spalio 1 d.)

 

2. Tarybos nariai yra įpareigoti dalyvauti visuose Tarybos sesijos posėdžiuose ir aktyviai dalyvauti visuose balsavimuose. Nedalyvavęs sesijoje ir savo nedalyvavimo nepateisines Tarybos prezidiumui raštu per 30 dienų prieš arba po sesijos, narys laikomas iš JAV LB Tarybos pasitraukusiu.

 

3. Tarybos narys turi pasirinkti vieną iš devynių Taryboje veikiančių komisijų: Finansų, Įstatų, Jaunimo, Kultūros, Organizacinių reikalų, Religinių reikalų, Socialinių reikalų, Švietimo ir Visuomeninių reikalų. Pasirinkęs komisiją pagal savo patirti bei sugebėjimus, Tarybos narys privalo dalyvauti komisijos posėdžiuose, svarstyti ir redaguoti nutarimus kurie gale sesijos yra pristatomi Tarybos tvirtinimui. Tarybos patvirtinti nutarimai yra pateikiami Krašto Valdybai jų vykdymui. Nutarimus siūlant Tarybos nariai turi būti gerai susipažinę su Krašto valdybos veikla pasirinktoje srityje ir siūlyti tokius nutarimus, kurie yra įgyvendinami ir kurie patobulintų Krašto valdybos veiklą. Nutarimų redagavimas prasideda prieš sesiją komisijos pirmininko šaukiamų pasitarimų telekonferenciniu būdu.

4. Viena iš svarbiausių Tarybos nario pareigų yra metų bėgyje dalyvauti visose rengiamose telekonferencijose, susirašinėjimuose ir balsavimuose, nes jų metu yra svarstomi bei sprendžiami Lietuvių Bendruomenei svarbūs klausimai.

 

5. Tarybos nario pareigos neapsiriboja tik dalyvavimu sesijoje. Jis taip pat turi būti aktyvus savo apylinkės narys, dalyvauti visuose apylinkės valdybos posėdžiuose ir bendruose susirinkimuose, daryti pranešimus susijusiais su JAV LB Tarybos veikla, bei aktyviai prisidėti prie apylinkės rengiamų projektų. Pagal galimybes dalyvauti ir savo apygardos veikloje.

 

6. Kiekvienas asmuo apsisprendęs tapti Tarybos nariu turi suprasti, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso bendras galutinis JAV LB Tarybos darbo rezultatas.

 

7. Tarybos nariai privalo perskaityti visus laiškus, raštus, pranešimus, ataskaitas gautas iš Tarybos prezidiumo bei Krašto Valdybos narių. Tarybos nariai atvyksta į Tarybos sesijas pasiruošę rimtam darbui.

 

8. Tarybos nariai yra patys atsakingi už susidariusias išlaidas Tarybos veikloje.

SESIJOS VIETA

Pasaulio Lietuvių Centras

14911 127th St., Lemont, IL 60439, United States

SESIJOS TRUKMĖ:
Sesija ir 70-mečio renginiai prasidės 08:00 – 10:00 val. ryto dalyvių registracija (PLC Banys šeimos salė) penktadienį (rugsėjo 10 d.) ir baigsis apie
14:30 val. popiet
sekmadienį (rugsėjo 12 d.)

 

MARRIOTT BURR RIDGE VIEŠBUČIO KAMBARIO KAINA:
Deluxe Guestroom King kambarys $109 (plius mokes
čiai) 

Double Queen dviejų lovų kambarys $119 (plius mokesčiai)

(+$30, jei pageidaujate “Suite”)

Viešbučio kambarius būtina rezervuoti iki Rugpjūčio 17 dienos!!!

TARYBOS NARIŲ REGISTRACIJOS KAINA:

$275

SVEČIŲ REGISTRACIJA:

 $250

REGISTRACIJOS APMOKĖJIMAS:

Registracijos mokestį sumokėti galima šiais būdais:

1. Sumokėdami kortele, spausite nuorodą žemiau 

(būtinai nurodykite žmogaus, už kurį mokate, vardą pavardę)

 2. ČEKIU: čekį prašome išrašyti: 

“Vidurio Vakarų Apygardai” ir siųsti adresu: 

Violeta Valaitytė, 11030 Eagle Dr. Unit A, Palos Hills, IL 60465

(būtinai nurodykite žmogaus, už kurį mokate, vardą pavardę)

Nario registracijos apmokėjimas kortele

Svečio registracijos apmokėjimas kortele

Penktadienio vakarienė                     

Šeštadienio vakarienė                     

Kilus klausimams, rašykite mums el. Pašto adresu  viduriovakaruapygarda@javlb.org

 Registracijos klausimais – Elizabeth Ambrose 612 281 7972 eambrozaitis@icloud.com

Iškilus nenumatytiems svarbiems klausimams, skambinkite  Vestai Valuckaitei 773-818-3981 viduriovakaruapygarda@javlb.org

 

Dėl viešbučio kambario rezervacijos spauskite šią nuorodą :

Book your group rate for Lithuanian American Community

 

Book Your Group Rate | Marriott International

Registracija