Veikla

Veikla

Jaunimo reikalai

Siekiame, kad jaunimas susidomėtų Lietuvių Bendruomene ir įsijungtų į jos veiklą. Tikslas – įkvėpti jaunimą tapti aktyviais bendruomenės nariais, išlaikyti ir stiprinti lietuvišką identitetą ir užmegzti tarpusavio ryšius. JAV LB rengia seminarus, kuriuose jaunimui pristatoma Lietuvių Bendruomenės veikla ir galimybės įsitraukti į  lietuviškus renginius bei jaunimo organizacijas. Apylinkių pirmininkai raginami įtraukti jaunimo atstovą į savo valdybas. JAV LB bendradarbiauja su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga (JAV LJS) ir stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas jauniems lietuviams įsitraukti į JAV LB veiklą.

Švietimas

JAV LB Švietimo taryba rūpinasi lituanistiniu švietimu JAV, remia lituanistines mokyklas, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir metodinę pagalbą mokytojams. remia lituanistines mokyklas per Lietuvių Fondą organizuoja konferencijas, kursus lituanistinių mokyklų mokytojams leidžia ir parūpina lituanistinėms mokykloms vadovėlius ir kitą mokymo medžiagą pagerbia nusipelniusius lituanistinių mokyklų mokytojus organizuoja ,,Gintarinio obuoliuko” ir Nusipelniusio švietėjo konkursus organizuoja meno konkursus.

https://svietimotaryba.org/

Švietimas

Kultūra

JAV LB Kultūros taryba puoselėja lietuvių kultūrą bei tradicijas organizuodama ir remdama įvairius kultūrinius renginius. 

Leidiniai

BRIDGES

Žurnalas anglų kalba, leidžiamas nuo 1977 metų. Jame rasite straipsnių apie JAV lietuvių veiklą, Lietuvos ir Amerikos lietuvių istoriją ir kultūrą. Per metus išeina 10 žurnalų. Sausio/vasario bei liepos/rugpjūčio numeriai yra jungtiniai. 

 

PENSININKAS


32 psl. žurnalas, skirtas vyresnio amžiaus lietuviams, spausdinamas padidintu šriftu (amerikietiškai – Large Print). Jame yra tokie skyreliai kaip ,,Iš krikščioniško pasaulio”, ,,Sveikata – brangiausias turtas”, ,,Kelionių gijos”. Žurnale rasite įvairiausių buityje reikalingų patarimų, taip pat, kaip auginti augalus, nesudėtingų, bet įdomesnių valgių receptų, eilėraščių ir linksmesnių nutikimų aprašymų. ,,Pensininką” redaguoja buvusi ilgametė ,,Draugo” dienraščio redaktorė Laima Apanavičienė. Žurnalas išeina kas antrą mėnesį, t. y. 6 kartus per metus.

Prenumeratos kaina metams JAV  tik 15 dol., Kanadoje, Lietuvoje ir kitur užsienyje – 25 dol. 
Siūlome išsispausdinti prenumeratos lapelį, jį užpildyti ir kartu su čekiu atsiųsti nurodytu adresu. 
LITUANUS

Žurnalas pradėtas leisti 1954 m. ir leidžiamas kiekvieną metų ketvirtį. Žurnalas leidžiamas anglų kalba. 

Elektroninė versija metams – $20

Spausdinta žurnalo versija metams – $30 (Senjorams ir Studentams taikoma $10 nuolaida), Už JAV ribų taikomas $10 mokestis. 

 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ,,NAUJIENOS”


Žurnalas lietuvių kalba, leistas 2013-2019 m. Leidinyje buvo skelbiama oficiali JAV LB informacija, aprašoma lietuviška veikla, pateikiama aktuali informacija iš Lietuvos ir pasaulio, skiriama vietos JAV lietuvių ir Lietuvos kultūros, švietimo, sporto naujienoms. Buvo skelbiami įvairių autorių straipsniai, gvildenantys tautinės tapatybės, bendradarbiavimo su Lietuva, kitomis lietuviškomis organizacijomis bei su JAV valdžia klausimus. ,,Naujienos” buvo leidžiamos kas antrą mėnesį, t. y. 6 kartus per metus, jį redagavo Loreta Timukienė.

Visuomeniniai reikalai

JAV Lietuvių Bendruomenė aktyviai palaikė Lietuvos demokratinį judėjimą ,,Sąjūdis” ir ką tik po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo rėmė pirmąjį Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio vizitą į JAV. Visuomeninių reikalų tarybos narių iniciatyva buvo pradėta pilietinė akcija “Mūsų metas #DABAR”, kurios tikslas – skatinti JAV ir pasaulio lietuvius aktyviau dalyvauti Lietuvos pilietiniame ir politiniame gyvenime, dalyvauti rinkimuose ir įtakoti Lietuvai svarbių sprendimų priėmimą. Daugiau apie projektą rasite čia.

Baltijos šalių rėmėjai
Kongrese yra narių, kurie domisi Lietuva, Latvija ir Estija. Jie priklauso Baltic Caucus.
Daugiau.

Dviguba pilietybė
Lietuviai, kurie nori įsigyti/atstatyti Lietuvos pilietybę, turi (išskyrus labai išimtinais atvejais) atsisakyti JAV pilietybės. Taip 2006 m. lapkričio 13 d. nusprendė Lietuvos Konstitucinis Teismas. Prieš 2006 m. lapričio 13 d. asmenys, kurie iki 1940 m. birželio 15 d. buvo nepriklausomos Lietuvos piliečiai, bei jų vaikai ir vaikaičiai galėjo atstatyti arba įsigyti Lietuvos pilietybę, neprarasdami JAV pilietybės. Asmenys, kurie Lietuvos pilietybę atstatė/įgijo prieš 2006 m. lapričio 13 d., gali turėti Lietuvos pilietybę, neatsisakydami JAV pilietybės.

VALIA: “Voices of American Lithuanians in Action”
Susisiekimas su išrinktais pareigūnais

VALIA yra JAVLB Visuomeniniu Reikalų Tarybos visuomenės gynimo iniciatyva.

Vienas iš svarbiausių Reikalų Tarybos tikslų – palaikyti ryšius su išrinktais pareigūnais Amerikos lietuviams rūpimais klausimais. Nacionaliniu lygmeniu Kongresas ir Baltieji Rūmai priima sprendimus, turinčius įtakos Lietuvai ir platesniam regionui. Vietiniu lygmeniu valstyju ir miestų pareigūnai gali būti naudingi Amerikos lietuvių bendruomenės apylinkiams ir renginiams. Kviečiame prisijungti prie VALIA —“Voices of American Lithuanians in Action” – teiksime mokymus, informaciją, internetinius seminarus ir kvietimus į specialius advokacijos renginius. Nusiųskite el. laišką Visuomeniniu Reikalų Tarybos Pirmininkei ir praneškite, kad norėtumėte dalyvauti!

Daugiau.

2024 metų tikslai

Lietuvių – Žydų partnerystė

 

Verslas

Su COVID-19 susijusi informacija verslui JAV.

Projektas “The Doing Business” suteikia objektyvias verslo reguliavimo ir jo įteisinimo priemones 190 ekonomikos sričių šalies ir regioniniame lygmenyje.

Lietuvos verslo aplinka yra paruošta investicijoms plačiame sektoriaus sąraše. Populiariausi jų – globalus verslas, ICT, gamyba ir technologijos.

Stiprus ir patikimas centras jūsų įmonės augimui.

Lietuva priima verslui palankią mokesių politiką kuri yra pritaikyta Europos Sąjungos teisinei aplinkai.

Lietuva, su savo gera ir patikima fizine bei IT infrastruktūra, yra sukurta Jūsų verslo sėkmei.

Išsilavinę, motyvuoti ir įsipareigoję, mūsų žmonės turi pakankamai įgūdžių atlikti net ir pačias sudėtingiausias užduotis, nepriklausomai nuo aplinkybių.

Planuojate pradėti verslą Lietuvoje?

Patirkite mūsų dinaminį kultūrinį gyvenimą, gamtą ir tradicijas.

Socialinė veikla

Socialinių reikalų taryba
Socialinių reikalų taryba organizuoja ir planuoja informacijos telkimą lietuvių socialinės gerovės reikalais; organizuoja socialines paslaugas, steigdama vyresniųjų lietuvių centrus, vietinius skyrius; gina lietuvių socialinius interesus viešosios nuomonės sluoksniuose; rūpinasi JAV LB priklausančio turto išsaugojimu; vykdo JAV LB Tarybos ir Krašto valdybos pavestus uždavinius.

Informacija socialiniais klausimais
Kad galėtume naudotis socialinėmis garantijomis, turime dirbti ir mokėti įmokas į valstybės biudžetą oficialiai. Kadangi pensijos išmokos yra skaičiuojamos individualiai pagal darbo stažą ir darbo užmokestį, šie internetiniai puslapiai leis jums paskaičiuoti būtent jūsų išmokas.

Šie internetiniai puslapiai jums gali būti naudingi:

https://financialengines.com/workplace

Pagalba finansiniais klausimais

www.medicaresolutions.com/

"Medicare" medicinos pagalba

https://www.icirr.org/

Deportavimo linija ir socialinių paslaugų sąrašas skirtas imigrantams

https://www.upwardlyglobal.org/

Resursai išsilavinusiems imigrantams

https://www.illinoislegalaid.org/

Valstybės paramos galimybės imigrantams

https://www.illinoisfreeclinics.org/

Nebrangios ar nemokamos medicinos klinikos Ilinojaus valstijoje

Religinė veikla

Religinių reikalų taryba
Religinių reikalų taryba puoselėja religinį auklėjimą per šeštadienines/savaitgalines mokyklas. 

Taryba siekia:
● stiprinti vaikų ir jaunimo religinį sąmoningumą
● padėti tikybos mokytojams
● ryškinti tikėjimo svarbą vaikų auklėjime
●padėti rasti jungtį tarp lietuvių kultūros ir tikėjimo tradicijų, kurios yra esminiai susijusios su lietuvių kultūra.

Lietuvių parapijos
Pirmoji JAV lietuvių katalikų parapija buvo Šv. Jurgio parapija, įkurta 1891 metų kovo 30 dieną Shenandoah miestelyje, Pennsylvania valstijoje. 1941 metais buvo 124 lietuviškos parapijos. Dauguma turėjo pradžios mokyklas, kurioms vadovavo lietuviai kunigai bei vienuolės ir kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba.
Po antrojo pasaulinio karo (1949–1954) pabėgėliai is sovietų užimtos Lietuvos papildė, atnaujino ir pagyvino parapijų veiklą. Prasidėjo šeštadieninių lietuviškų mokyklų kūrimas. Tačiau ėmė trūkti lietuvių kunigų ir jaunieji parapijiečiai kraustėsi į užmiesčius ir lietuviškų parapijų sumažėjo iki 98. Lietuviams išsikeliant, jų vieton atsikėlė kitataučiai. Kai jie sudarė daugumą, jiems atiteko ir parapijos.
Labai svarbu, kad dabar iš Lietuvos atvykstantieji lietuviai kuo gausiau įsijungtų į lietuviams priklausančias parapijas ir joje nuolat dalyvautų. Yra lietuviškų parapijų, kuriose nėra lietuviškai kalbančio kunigo. Kur galime, mėginame pasikviesti lietuvį kunigą bent ypatingomis progomis.

Sportas