Įstatai ir taisyklės

įstatai
ir
taisyklės

Ypatinga dovana

Per Lietuvos Nepriklausomybės – Vasario 16/Kovo 11 minėjimą – aukojama paremti Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos darbams. Bet kokio dydžio aukos yra labai svarbios. Asmenys, paaukoję $100 ir daugiau, pagerbiami specialiu ženkleliu.

Jei gyvenate vietovėje, kur nėra LB apylinkės, auką čekiu galite siųsti iždininkei:
Lithuanian American Community, Inc.
Attention: Estera Sunelaite
Executive Committee Treasurer

P.O. Box 95
South Boston, MA 02127

JAV Lietuvių Bendruomenė yra pelno nesiekianti 501(c)(3) organizacija. Bendruomenės veiklą remiančios jūsų aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių įstatymo numatytose ribose. Išsamiau jums patars jūsų mokesčių specialistas.

Paaukoti galite ir per Paypal sistemą:

Dėkojame, kad remiate JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą.

Lietuvių charta

Lietuvių charta buvo svarbiausias išeivijoje priimtas dokumentas, kuriame įtvirtinti principai ir vertybės – tautybės išsaugojimas bei ugdymas, kalbos, šeimos, kultūros ir tautinio švietimo svarba – yra pamatiniai ir šiandienos Lietuvos visuomenei bei valstybės išlikimui. Lietuvių chartos 70-mečio proga Seimas 2019-uosius buvo paskelbęs Pasaulio lietuvių metais. Lietuvių tauta, užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėse, vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, kad savo tautine kultūra visuotinei žmonių giminės pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą. Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši LIETUVIŲ CHARTA:

 1. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su tautine bendrija nutraukti. Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
 2. Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę. Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume.
 3. Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys. Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.
 4. Šeima yra tautos gyvybė. Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
 5. Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir bendravimą. Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įneša savaimingą indėlį į visuotinius žmonių giminės laimėjimus. Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei kultūrai.
 6. Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.
 7. Mokykla yra tautinės dvasios židinys. Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyklos rėmėju.
 8. Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė. Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, savišalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas.
 9. Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra testamentinis įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kartoms. Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietuvišką žodį.
 10. Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja. Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius. Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų pagarbų pasididžiavimą savo palikuonims.
 11. Tautinis solidarumas yra aukščiausia tautinė dorybė. Lietuvis ugdo tautinį solidarumą. Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai. Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiekvienas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.
 12. Lietuvio tautinės spalvos: geltona – žalia – raudona. Lietuvio tautinė šventė -Vasario 16-ji. Lietuvio šūkis: ,,Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!”.
 13. Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui. Lietuvio santykius su ne lietuviu nustato artimo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui.

Paskelbta Vokietijoje, 1949 m. birželio 14 d.


JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos iniciatyva Lietuvių
chartos 70-mečiui sukurtas filmas. Autorius – Arvydas Reneckis.
Projekto rėmėjas – Lietuvių Fondas.