Konfliktų sprendimo komisija

Konfliktų
sprendimo
Komisija

JAV LB įstatams bei taisyklėms aiškinti, lietuvių bendruomenės veikloje iškylantiems nesusipratimams, rinkimų skundams ar kitiems įstatuose ir taisyklėse numatytiems klausimams spręsti yra JAV LB Konfliktų sprendimo komisija. Ją sudaro septyni nariai. Konfliktų sprendimo komisija, gavusi skundą, jo nuorašą siunčia priešingai šaliai, kuri per 21 dieną privalo Komisijos pirmininkui raštu pateikti savo atsakymą ir paaiškinimus bei galimų liudininkų sąrašą. Komisija turi teisę iš šalių ir JAV LB institucijų prašyti įrodymams reikalingų nutarimų, protokolų, paaiškinimų ir kitokių raštiškų duomenų. Gali taip pat išklausyti šalių pareiškimus ir jų liudininkų parodymus.
Konfliktų sprendimo komisijos sprendimai priimami narių paprasta balsų dauguma. Konfliktų sprendimo komisijos narys, spręsdamas konfliktus, vadovaujasi JAV LB įstatais ir taisyklėmis, bendruomeninio gyvenimo papročiais, savo sąžine ir lietuvybės interesais. Konfliktų sprendimo komisijos pasitarimas daryti sprendimą nėra viešas ir neskelbiamas. Konfliktų sprendimo komisijos sprendimus vykdo JAV LB Tarybos prezidiumas.

Konfliktų sprendimo komisija 2021-2023

  • Janina Udrienė – konfliktai@javlb.org
  • Giedrius Stankevičius
  • Tomas Girnius
  • Silvija Aniulienė
  • Edvardas Bubnys
  • Juras Palukaitis
  • Ernesta Inglevičiūtė