70 Metis – 70 Istorijų – Marija Gimbutienė

 

Nepamiršta Marija Gimbutienė

 

Marija Gimbutienė gimė Vilniuje 1921 metais, per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė iš Lietuvos. Dėstė JAV Harvard University ir The University of California, Los Angeles (UCLA), mirė 1994-aisiais Los Angeles, palaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse. Yra parašiusi 23 knygas, už knygą „Deivės civilizacija: Senosios Europos pasaulis“ 1993 metais apdovanota Anisfield-Wolf premija. Ji skiriama JAV už žymiausius pasaulio kultūros istorijos tyrinėjimus. Los Angeles Lietuvių Bendruomenė prisimena archeologę Mariją Gimbutienę.

 

Iš Violetos Gedgaudienės prisiminimų (1994 m.)

 

Kalifornijos saulė ar po ta saule susibūrę šviesūs žmonės pritraukė į Los Angeles daug iškilių lietuvių kūrėjų, mokslininkų, menininkų. Su jais susitikdavome kone kiekvieną sekmadienį po lietuviškų Šv. Mišių. Rečiau matoma, bet ne mažiau mylima buvo gražiame Topanga slėnyje gyvenanti archeologė Marija Gimbutienė. Los Angeles moka pagerbti savo šviesuolius, tačiau Marijai, regis, nebuvo skirta ypatingo dėmesio. Gal ir teisybė, kad savo parapijoje pranašas nebūsi…

 

Profesorę M. Gimbutienę praradome 1994-ųjų vasario 2 dieną. Pasaulis ją prisiminė su didele pagarba, LB Vakarų apygardos valdyba (tuo laiku buvau jos pirmininkė) taip pat skubėjo atiduoti jai tinkamą pagarbą ne tik kaip pasaulinio garso mokslininkei, bet ir kaip mūsų bendruomenės narei, kuri daug metų profesoriavo UCLA, ten pat inicijavo ir dėstė lietuvių kalbą bei literatūrą, sukviesdavo į Joninių šventes savo namuose, ten plukdėme žvakes, dainavome, būrėme, džiaugėmės šeimininkės vaišingumu.

Bendruomenės talkininkai dėjo daug nuoširdžių pastangų surengti tinkamą M. Gimbutienės pagerbimą. Minėjimo pranešėju sutiko būti profesorės geras bičiulis ir kolega dr. Algirdas Avižienis. Bronys Raila pažėrė aibę įdomių asmeninių prisiminimų, rašytojas Pranas Visvydas surado tinkamus žodžius renginio atidarymui, o dukra Živilė Gimbutaitė visa tai paįvairino skaidrėmis. Alė Rūta skaitė savo poeziją, taip pat pakvietėme jauną ir greitai kylantį muzikos talentą pianistą Rudolfą Budginą, jis pasirinko  skambinti M. K. Čiurlionio kompozicijas. Į minėjimą įtraukėme ir jaunimą: Amanda Ragauskaitė skambino kanklėmis, o Spindulio ansamblio šokėjos, parengtos mokytojos Danguolės Varnienės, renginio dalyvius pasitiko ir išlydėjo su Blezdingėle. Kadangi buvau ir Gražinos būrelio skaučių būrelio narė, lengvai prikalbinau seses gražinietes ir Akadaminio Skautų Sąjūdžio skyriaus narius surengti vaišes.   

Šventė tikrai pasisekė. Publika ilgai domėjosi tautinio meno eksponatais, rūpintojėliais, kuriuos parūpino Živilė ir Rasa Gimbutaitės. Joms JAV LB vardu dar kartą reiškiu didelę padėką.

 

 

Nuotraukos iš V. Gedgaudienės asmeninio albumo