70 metis – Vėliava – New York

New York, New York

JAV-LB

Niujorko miesto apylinkė

 

Niujorke egzistavo trys apylinkės – Brooklyno, Queens ir Long Island. Šios apylinkės rėmė lietuvių veiklą, organizavo Lietuvos Nepriklausomybės minėjimus, rėmė tautinių šokių grupę „Tryptinis“, Maironio Lituanistinę Mokyklą ir visas organizacijas kurios buvo įsikūriosios per 1955 – 1960 metus. Visos organizacijos prisidėjo prie talkos statant Židinį  – Niujorko kultūros centrą.

Apie 1989 metus įsikūrė Manhattan apylinkė kuri uoliai dirbo prie Lietuvos išlaisvinimo.  Sumažėjus narių, Brooklyno ir Queens apylinkės susijungė į vieną apylinkę. Kadangi apylinkės ruošdavo tas pačias šventes ir tie patys žmonės organizuodavo ir dalyvaudavo visuose renginiuose buvo padarytas sprendimas sujungti Brooklyn/Queens apylinę su Manhattan ir pavadinti Niujorko Miesto Apylinke. Metinės Vasario16-tos šventės buvo ruošiamos kas antri metai Brooklyne ir Manhattene.

Kai Niujorke buvo atidarytas Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas, NY Miesto LB pagelbėjo konsulatui su renginiais, resursais Niujorke, padėjo konsulato kolektyvui pažinti ir  įsijungti į Niujorko visuomenę. Glaudžiais ryšiais džiaugiamės ir šiandieninėje veikloje.

 

 

Niujorko miesto LB co-pirmininkė Laima Šileikytė – Hood