Tarybos Rinkimai – Pagrindinis

Kandidatų priėmimo terminas pratęstas iki kovo mėn. 25 d. Iki kovo 25 d. kandidatai turi priduoti savo anketas apygardos/apylinkės rinkiminėms komisijoms. Rinkimų komisijos turi pristatyti pilnus savo apygardos kandidatų sąrašus Krašto Rinkimų komisijai ne vėliau nei balandžio 1 d.  el. paštu tarybosrinkimai@javlb.org

Šiemet 70-ies metų jubiliejų švenčianti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija JAV, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms.

 Tarybą sudaro 70 narių, iš kurių 60 bus renkami š. m. gegužės mėnesį. Siekiant užtikrinti visų regionų atstovavimą Taryboje, rinkimai vyksta visose JAV LB apylinkėse, kurios yra suskirstytos į rinkiminius rajonus. Apylinkių nariai tiesiogiai renka savo atstovus. Į Tarybą patenkančių kandidatų skaičius priklauso nuo tame rinkiminiame rajone balsavusiųjų skaičiaus. Labai svarbu kiekvienam iš mūsų aktyviai dalyvauti rinkimuose ir atsakingai išrinkti kandidatus, kurie vadovaus JAV Lietuvių Bendruomenei ateinančius trejus metus.

 JAV LB Tarybos rinkimai vyks 2021 m. gegužės 1 – 15 d. Rinkimai vyks trimis būdais: internetu, paštu ir asmeniškai (rinkiminėse apylinkėse). Balsuoti gali visi JAV LB nariai.