Tarybos Rinkimai – Rinkimai 2021

Balsuok

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms. Labai svarbu kiekvienam iš mūsų aktyviai dalyvauti rinkimuose ir atsakingai išrinkti kandidatus, kurie vadovaus šiai organizacijai ateinančius trejus metus. JAV LB Tarybos rinkimuose balsuoti gali visi JAV LB nariai. Balsuoti galima trimis būdais:

      internetu

      paštu

      rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai)

Balsavimas internetu, paštu ar asmeniškai vyks 2021 m. nuo gegužės 1 d. iki 15 d.

 

Balsavimas internetu

Balsavimas internetu yra paprasčiausias ir efektyviausias būdas dalyvauti JAV LB Tarybos rinkimuose. Skatiname visus, sulaukusius 18-os metų, balsuoti internetu ir, tik tam nesant galimybei, rinktis kitą balsavimo būdą. Norintys balsuoti internetu privalo iki balandžio 15 d. Užsiregistruoti, užpildydami šią formą.

Registracijoje

privaloma pateikti šią informaciją:

      vardą ir pavardę

      gyvenamąją vietą

      el. pašto adresą

      apylinkę, kuriai priklauso (jei apylinkei nepriklauso – nurodyti apygardą)

 

Pasibaigus registracijai balsavimui internetu, Krašto Rinkimų komisija pateiks užsiregistravusiųjų sąrašus apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms, kurios užtikrins, kad tie patys asmenys nebalsuotų paštu ir/ar asmeniškai.

Balsuoti internetu bus galima bet kuriuo metu nuo 2021 m. gegužės 1 iki 15 dienos. Užsiregistravusieji balsuoti internetu gegužės 1 d. gaus elektroninį laišką su nuoroda balsavimui.

 

Balsavimas paštu

Tie, kurie galimybės balsuoti internetu neturi, gali balsuoti paštu. Norint balsuoti paštu, reikia pateikti savo gyvenamosios vietos adresą, kuriuo būtų siunčiama balsuotojo kortelė. Adresą reikia pateikti asmeniškai arba paštu iki balandžio 15 d. apylinkės rinkimų komisijai (jei apylinkės komisijos nėra – apygardos komisijai), kuriai balsuotoja(s) priklauso. Jei adresą siunčiate paštu, prašome jį siųsti jūsų apygardos ar apylinkės komisijai – adresus rasite rinkimų komisijų skiltyje. 

Balsuoti paštu galima tik toje apylinkėje ar apygardoje, kuriai balsuotoja(s) priklauso. Norintys balsuoti paštu, tačiau šiuo metu apylinkei nepriklausantys, asmenys, atsiuntę savo adresą, bus automatiškai įtraukiami į tos apylinkės narių sąrašą.

Iki gegužės mėn. 1 d., užsiregistravę balsavimui paštu gaus balsuotojo kortelę ir informaciją, kaip reikia ją užpildyti bei grąžinti rinkimų komisijai.

Balsuojant paštu, privaloma balsuotojo kortelę išsiųsti apylinkės ar apygardos rinkimų komisijai ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 15 d. (balsavimas laikomas teisėtu, jei pašto antspaudo data yra ne vėlesnė kaip gegužės 15 d.).

 

Balsavimas rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai)

Neturint galimybės balsuoti internetu ar paštu, galima balsuoti asmeniškai rinkiminėje apylinkėje. Asmenys, kurie apylinkei nepriklauso ar jų gyvenamojoje teritorijoje apylinkės nėra, asmeniškai balsuoti negali.

Balsuoti asmeniškai apylinkėje gali tik tai apylinkei priklausantys JAV LB nariai. Todėl prieš balsuojant privaloma deklaruoti narystę apylinkėje. Skatiname tai padaryti iš anksto, susisiekiant su apylinkės rinkimų komisija. Jei galimybės iš anksto deklaruoti narystę apylinkėje nėra, tą galima padaryti ir rinkimų dieną.

Rinkimai apylinkėse vyks apylinkės rinkimų komisijos nustatytomis dienomis gegužės  mėn. 1-15 d. Norint sužinoti, kada tam tikroje apylinkėje bus vykdomi rinkimai, balsuotojai turėtų kreiptis į tos apylinkės rinkimų komisiją. Dėl COVID-19 pandemijos ne visos rinkiminės apylinkės turės galimybę vykdyti asmeninį balsavimą. Todėl raginame visus registruotis internetiniam  balsavimui.

 

Kandidatų sąrašas

Balsuoti galima tik už tuos kandidatus, kurie pateikė kandidatūrą balsuotojo apygardoje. Kandidatų sąrašą ir aprašymus galite rasti rinkimų svetainės kandidatų sąrašo puslapyje.

 

Už kiek kandidatų balsuoti

 

Rinkimuose galima balsuoti už vieną ar daugiau kandidatų. Krašto Rinkimų komisija iš anksto nustatys ir apygardų bei apylinkių rinkimų komisijoms praneš, už kiek kandidatų galima balsuoti toje apygardoje (ar rinkiminiame rajone). Balsuoti galima už nurodytą kandidatų skaičių ar už mažiau kandidatų. Balsavimo biuleteniai, kuriuose balsuojama už daugiau kandidatų nei leistina, bus laikomi negaliojančiais.